T&C + GDPR

Seznamovací kurzy a jejich obchodní podmínky

admin
on Čvc 29, 2020
 1. Smluvní vztah
  Předmětem smluvního vztahu je organizování seznamovacích kurzů pro budoucí studenty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dle předem stanoveného harmonogramu. Provozovatelem akce weFFUK, tj. seznamovacích kurzů pro budoucí studenty vysoké školy (dále též jen „akce“ nebo „kurz“), je Spolek WeFFUK se sídlem Myslivecká 277/9, 73301 Karviná, IČO: 108 21 414, zapsaný v spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L vložka 19731. Vzájemný smluvní vztah mezi studentem (dále jen „účastník“) a Spolkem WeFFUK (dále jen „provozovatel“) se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v aktuálním platném znění.
  Smluvní vztah mezi účastníkem a pořadatelem vzniká na základě vyplněné a odeslané přihlášky skrze webové stránky pořadatele.
 2. Ochrana osobních údajů
  Provozovatel shromažďuje a uchovává účastníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
  Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem pro účely zasílání informací a obchodních sdělení účastníkovi a potvrzuje, že své osobní údaje poskytl dobrovolně. Provozovatel se zavazuje nesdělit žádné osobní a kontaktní údaje třetím osobám, kromě těch osob, které spolupracují s provozovatelem na organizaci akce. Pořadatel osobní údaje účastníka předá třetím osobám pouze v zákonem odůvodněných případech, nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv. Za příjemce je považován i zpracovatel osobních údajů. Účastník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropské unie, zákonem č. 110/2019 Sb. a dalšími právními předpisy. Účastník má především právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, právo na přístup k jím poskytnutým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost údajů z databáze provozovatele. Tento nárok je třeba uplatnit prostřednictvím oficiální e-mailové adresy, která je uvedena v automatickém e-mailu, který každý účastník obdrží po odeslání přihlášky. Oficiálním e-mailem se rozumí každý provozovatelem sdělený e-mail odeslaný z emailu prefilda@gmail.com.
 3. Platební podmínky
  Po odeslání přihlášky na akci pořádanou provozovatelem přijde účastníkovi potvrzující e-mail s informacemi týkajícími se platby. Platba předem je určena provozovatelem akce. Platbu předem je účastník povinen zaplatit bezhotovostním převodem do data, které bude předem určeno. Na posunutí termínu pro uhrazení platby předem je možné se domluvit prostřednictvím oficiální e-mailové adresy provozovatele. Posunutí termínu pro uhrazení platby předem platí pouze při výslovném písemném potvrzení daného termínu provozovatelem, které je možné pouze prostřednictvím oficiálního e-mailu provozovatele. Platba předem, kterou účastník uhradí na účet provozovatele, který je uveden v e-mailu zaslaném provozovatelem účastníkovi na základě přihlášení, je nevratná. Nevratná je i v případě zdravotních problémů účastníka. V případě zrušení akce bude účastníkovi vrácena tato platba v plném rozsahu. Platba obsahuje i platbu pro kempy Snílek o.p.s. a Elite o.p.s., které jsou odpovědné za veškeré služby týkající se stravy, ubytování a poskytování služeb spojených s využíváním sportovišť a prostor areálu. Provozovatel akce weFFUK seznamovacího kurzu poskytuje pouze služby spojené s programem a organizací akce a pro kemp platby vybírá.
 4. Další ujednání
  Každý účastník se účastní akce weFFUK seznamovacího kurzu na vlastní nebezpečí a odpovědnost a zodpovídá za případnou újmu, kterou způsobí třetím osobám. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou krádeží na věcech, které si účastník přiveze. Místo a termín konání akce určuje provozovatel a vyhrazuje si právo jejich změny v případech zvláštního zřetele hodných, zejména při neočekávaně nižším, či naopak vyšším počtu účastníků příslušného kurzu. Účastník má právo v případě změny místa či termínu konání akce od své účasti na kurzu odstoupit, avšak jen písemně do tří dnů ode dne oznámení příslušné změny provozovatelem účastníkovi. Každý účastník má právo písemně odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne odeslání přihlášky. V případě, že bylo započato s poskytováním objednaných služeb, je účastník povinen v případě svého odstoupení od smlouvy povinen uhradit poměrnou část ceny akce.
  Provozovatel akce weFFUK seznamovacího kurzu nezajišťuje dopravu na tuto akci. Je však možné využít služeb našeho partnera. Provozovatel zašle všem účastníkům před začátkem akce všechny potřebné a důležité informace na e-mail uvedený v přihlášce.
  Provozovatel si vyhrazuje právo na jakékoliv změny v souvislosti s pořádáním a uskutečněním této akce. Účastník je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění pouze písemně do jednoho měsíce od ukončení příslušné akce, a to u provozovatele na výše uvedené adrese.
  Účastník je srozuměn se skutečností, že v průběhu akce jsou pořizovány fotografie a videa účastníků a souhlasí se zveřejněním materiálů zachycujících jeho osobu pro účely propagace činnosti provozovatele.
  Svůj případný nesouhlas se zveřejněním materiálů zachycujících jeho osobu je účastník povinen oznámit provozovateli písemně skrze oficiální e-mail před začátkem akce. Svůj souhlas je účastník oprávněn kdykoliv odvolat prostřednictvím oficiálního e-mailu provozovatele.
  Na akci mohou jet pouze osoby studující na Filozofické fakultě UK či studenti jinak spjati s touto organizací. Každý student, který se akce zúčastní, se stane hostujícím členem Spolku WeFFUK na jeden rok a musí se řídit jejími stanovami. V případě nepravdivosti údajů může být účastník vyřazen z akce, a nebudou mu vráceny žádné finanční prostředky. Účastník potvrzuje, že mu bude v době účasti na weFFUK seznamovacího kurzu alespoň 18 let.
  Odesláním elektronické objednávky účastník souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi ním a provozovatelem ohledně konání akce. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost obchodních podmínek a uzavřené smlouvy.